Na antenie:

Zastrzeżenia prawne

Redakcja
11 min. czytania
31.01.2024 10:36
Zareaguj Reakcja
Zastrzeżenia prawne
fot. ---

Prawa autorskie do niniejszej strony internetowej przysługują:
Eurozet Sp. z o.o.
ul. Żurawia 8
00-503 Warszawa
NIP: 526-002-61-86

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy KRS nr 14207

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Żaden utwór, w tym czytnik RSS, zamieszczony na niniejszej stronie internetowej nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

Użytkownicy strony publikują komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów właściciela strony, który nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych komentarzy.

Użytkownikom zabrania się publikowania treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, treści takie mogą być usuwane.

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest organizator - Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 5252208814, REGON: 017270730, KRS 0000042292, adres e-mail: chillizet@chillizet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od pon. do pt. w godz. 10:00 – 16:00. 

Od dnia 25 maja 2018 roku istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku a od dnia 25 maja 2018 roku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”[1]) a) w celu przeprowadzenia konkursu, prowadzenia komunikacji, wydania nagród, a także – w zakresie imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania – w celu opublikowania na liście zwycięzców znajdującej się stronie internetowej  www.chillizet.pl., b) ustalania, dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu podmiotom biorącym udział w obsłudze konkursu, podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu nagrody lub uczestniczącym w ustalaniu, dochodzeniu lub zabezpieczaniu roszczeń.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu przez czas trwania konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego czy rachunkowości.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących uczestnika danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych. W przypadku żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnik nie będzie mógł kontynuować udziału w Konkursie. 

Od dnia 25 maja 2018 roku uczestnikowi konkursu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych, adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w nim lub odbioru nagrody  i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak otrzymania nagrody.

REGULAMIN RAMOWY KONKURSÓW

Chillizet

 1. Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ramowe zasady organizacji konkursów na antenie Chillizet (dalej „Stacja”) bądź na stronie internetowej www.chillizet.pl (dalej „Strona Internetowa”).
 1. Konkursy (zwane dalej „Konkursami”) są organizowane przez Eurozet Radio sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70.743.500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 1. W Konkursach nie mogą brać udziału:
  1. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub spółek powiązanych z nim kapitałowo;
  2. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
  3. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
  4. osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, jako ostatnio opublikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału;
  5. osób, które na przestrzeni ostatnich 60dni wygrały jakąkolwiek nagrodę w ramach Konkursów organizowanych przez Stację, bez względu na jej wartość.
 1. Konkursy są organizowane i przeprowadzane na antenie Stacji bądź na Stronie Internetowej. Na antenie Stacji bądź na Stronie Internetowej będą ogłaszane zapowiedzi poszczególnych Konkursów. Każda zapowiedź będzie dotyczyła jednego i odrębnego Konkursu i będzie zawierała:

a) zasady Konkursu, w tym czas jego trwania;

b) rodzaj oraz liczbę nagród i zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu;

c) nr telefonu, pod który należy zadzwonić lub adres e-mail na który należy przesłać zgłoszenie o wskazanej treści lub odniesienie do formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny na Stronie Internetowej.

 1. Przystępując do udziału w danym Konkursie uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w Regulaminie oraz w zapowiedzi danego Konkursu.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania reklamacji oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła do każdego Konkursu odrębną Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 1. Nagrodami w Konkursach będą nagrody szczegółowo określone w sposób wskazany w części B ust. 1 pkt b Regulaminu (dalej łącznie/osobno „Nagrody”/„Nagroda”).
 1. Każdy uczestnik danego Konkursu może wygrać w nim jedną nagrodę.
 1. Warunkiem uczestnictwa w danym Konkursie jest spełnienie przez uczestnika danego Konkursu (dalej „Uczestnik”) wymagań określonych w zapowiedziach Konkursów, o których mowa w części B ust. 1 Regulaminu.
 1. Zwycięzcą zostaje osoba wyłoniona zgodnie z zasadami, o których mowa w części B ust. 1 pkt b Regulaminu.

3. W przypadku, gdy udział w Konkursie będzie wymagał od Uczestnika przesłania zgłoszenia mającego cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poprzez jego przesłanie Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanegozgłoszenia,azgłoszenienie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie praw lub dóbr osobistych oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich wynikających z korzystania ze zgłoszenia.

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze zgłoszeniaprzez czas trwania Konkursu,z prawem do udzielania sublicencji na rzecz podwykonawców Organizatora oraz podmiotów z grupy Eurozet, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie.

5. Działaniemniedopuszczalnym ze strony Uczestników Konkursów, jest:

 1. umieszczanie w zgłoszeniu treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,
 2. umieszczanie w zgłoszeniu danych osobowych osób trzecich,
 3. umieszczanie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub treści w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z prawem lub naruszających dobre obyczaje lub normy etyczno-moralne, w tym m.in. zawierających wulgaryzmy.

Zgłoszenia do Konkursów naruszające postanowienia niniejszego ustępu nie będą brały udziału w Konkursach.

6. Zgłoszenie do Konkursu Uczestnika może być prezentowane na Stronie Internetowej, jak również na antenie Stacji. Uczestnik przesyłając zgłoszenie konkursowe jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego danych osobowych jako autora zgłoszenia w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości zamieszkania, na antenie Stacji lub na Stronie Internetowej.

7. Przedstawiciel Organizatora może zadzwonić do zwycięzcy i przeprowadzić z nim na żywo rozmowę na antenie Stacji lub zadzwonić do zwycięzcy i nagrać rozmowę z nim przeprowadzoną, która następnie zostanie wyemitowana na antenie Stacji. Rozmowa będzie dotyczyć Konkursu i może zostać wyemitowana na antenie Stacji.

8. Przedstawiciel Organizatora zadzwoni do każdego zwycięzcy, nie później niż w czasie 5 dni od dnia w którym zwycięzcy została przyznana Nagroda, z prośbą o uzupełnienie danych o informacje niezbędne do wydania Nagrody. Przedstawiciel Organizatora podejmie każdorazowo dwukrotną próbę nawiązania połączenia telefonicznego z każdym zwycięzcą. W przypadku braku możliwości nawiązania połączenia telefonicznego przedstawiciel Organizatora wyśle do zwycięzcy wiadomość SMS lub wiadomość e-mail z prośbą o kontakt w związku z udziałem w Konkursie, wraz z podaniem terminu do którego Organizator będzie czekał na odpowiedź. Zwycięzca w celu odbioru przyznanej mu Nagrody zobowiązany jest zgodnie z instrukcją i we wskazanym w niej czasie odpowiedzieć Organizatorowi. Brak udzielenia odpowiedzi zgodnie z instrukcją i we wskazanym czasie jest równoznaczny z rezygnacją zwycięzcy z Nagrody, co oznacza, iż zwycięzca traci do niej prawo.

 1. Nagrody wydaje Organizator poprzez wysłanie ich do zwycięzców pocztą elektroniczną, przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową, w terminie nie później niż w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia zakończenia danego Konkursu. O formie wydania Nagród decyzję podejmuje Organizator. Nagrody mogą zostać wysłane do zwycięzcy wyłącznie na terenie Polski.
 1. W przypadku, jeśli wysłana przez Organizatora Nagroda wróci do nadawcy, Organizator będzie przechowywał ją przez okres 30 dni. Jeżeli adresat zwróconej do Organizatora przesyłki skontaktuje się z nadawcą w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu, przesyłka zostanie nadana do adresata drugi i ostatni raz na koszt nadawcy. Wyjątkiem są przesyłki kurierskie, w przypadku ponownego nadania nieodebranej przez adresata przesyłki kurierskiej z nagrodą, koszty jej ponownego wysłania obciążają adresata.
 1. Zwycięzca każdorazowo zostanie poinformowany o sposobie odbioru Nagrody.
 1. Nagrody przyznawane zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.
 1. Organizator,w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., przed wydaniem nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody w wysokości 10%.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.
 1. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na jego adres lub w wiadomości e-mail na adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone w jednym z tych trybów rozstrzyga Komisja Konkursowa. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 1. W przypadku, gdy jednym z warunków Konkursu jest nawiązanie połączenia przez Organizatora z Uczestnikiem, w celu jego uzyskania przedstawiciel Organizatora będzie oczekiwał 5 (pięć) sygnałów, a w przypadku gdy numer będzie zajęty podejmie jeszcze jedną próbę połączenia. W przypadku włączenia się poczty głosowej lub braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (w szczególności z uwagi na brak zasięgu, wyłączony aparat, zgłoszenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki, jak również w sytuacji gdy jakość połączenia uniemożliwia nawiązanie rozmowy przedstawiciela Organizatora z Uczestnikiem w audycji na żywo), Organizator nie będzie podejmował kolejnej próby skontaktowania się z Uczestnikiem. W wypadkach wątpliwych rozstrzygnięcie należy do Komisji Konkursowej.
 1. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w trakcie rozmowy w ramach Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa.
 1. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
 1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.
 1. Uczestnik, w celu uczestniczenia w Konkursie, zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.
 1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS , adres e-mail: chillizet@chillizet.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na wyżej wskazany adres siedziby Administratora oraz za pośrednictwem adresu: .

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w następujących celach, w oparciu
o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
Przeprowadzenie danego Konkursu (obsługi zgłoszeń do Konkursu w tym wyłonienia zwycięzców Konkursu), obsługa zwycięzców Konkursu, w tym publikacji wyników konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania / dostarczenia nagrody, publikacji wizerunku / głosu zwycięzcy, obsługi osób towarzyszących zwycięzcy, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorapolegających na przeprowadzeniu ogłoszonego Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie i w zapowiedzi danego Konkursu, w szczególności publikacji wyników Konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania / dostarczenia nagrody, publikacji wizerunku / głosu, obsługi reklamacji dotyczących Konkursu) przez czas trwania danego Konkursu i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników danego Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców konkursu art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); przez czas trwania danego Konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
marketingowe, analityczne, archiwalne oraz statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na marketingu oferowanych usług, budowaniu wizerunku i promocji marki Administratora) przez czas trwania danego Konkursu i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników danego Konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorapolegających naustaleniu, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia roszczeń) przez czas trwania danego Konkursu, a po jego zakończeniu Konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie;

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora (Organizatora), podmioty zajmujące się organizacją i obsługą konkursów, kurierzy, Poczta Polska, ubezpieczyciele, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora (Organizatora) usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego, jak również dostawcy usług teleinformatycznych, oraz portale społecznościowe (w szczególności Facebook i Instagram z czym może być związany transfer danych osobowych do państwa trzeciego; podmioty te gwarantują wysoki stopień ochrony Danych osobowych poprzez zobowiązanie m.in. do stosowania tzw. Standardowych Klauzul Umownych zaakceptowanych przez Komisję Europejską czego uczestnik Konkursu jest świadomy i dobrowolnie to akceptuje) oraz wskazani w zapowiedzi danego Konkursu przez Organizatora sponsorzy lub fundatorzy Nagród.

Administrator (Organizator) nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje, gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.