Wykorzystywanie komórek macierzystych jest coraz popularniejsze. Specjalista objaśnia metody ich pozyskiwania

Redakcja 24.05.2017
Urszula Zdanowicz
Fotografia: Zetchilli

Pacjenci powinni znać różnice, wady i zalety każdej z dostępnych metod. 

Wykorzystywanie w leczeniu komórek macierzystych oraz in­nych metod stymulacji gojenia i regeneracji tkanek staje się w ostatnich latach coraz powszech­niejsze. Doktor Urszula Zdanowicz, ortopeda z Carolina Medical Center, objaśnia dostępne na rynku metody pozyskiwania komórek i przybliża pacjentom ich działanie.

Medycyna regeneracyjna to stosun­kowo młoda i dynamicznie rozwija­jąca się gałąź medycyny. Jej głównym celem jest próba wykorzystania naturalnych zdolno­ści regeneracyjnych organizmu do odtworzenia uszkodzonych struktur. Do tego celu można stosować wła­sne komórki macierzyste organizmu, czyli takie komórki, które potrafią  "zamieniać" się w każdą inną, wysoce zróżnicowaną komórkę ciała.

Pro­blem często polega na tym, jak te ko­mórki wyizolować i jak kontrolować ich działanie. Jako pacjenci często nie jesteśmy świadomi różnic między proponowanymi nam zabiegami. Na pierwszy rzut oka widzimy jedynie różnicę w cenie. Przybliżmy więc, na czym dokładnie polega stosowanie komórek macierzystych w proce­sie leczenia oraz czym różni się od innych metod stymulacji regeneracji organizmu.

Sposoby stymulacji gojenia

Istnieją różne sposoby stymulacji gojenia, nie tylko poprzez komórki macierzyste. Jedną z najbar­dziej popularnych metod są, potocznie nazywane "czyn­nikami wzrostu", koncentraty płytko pochodnych czynników wzrostu. Z krwi pobranej od pacjen­ta izolowane są (najczęściej poprzez wirowanie czynniki wzrostu, które później stosuje się do stymula­cji gojenia. To najtańsza i najmniej inwazyjna metoda stymulacji gojenia. Choć jednocześnie jej potencjał do indukowania regeneracji jest niższy niż innych dostępnych metod.

Drugą znaną metodą używaną przy stymulacji gojenia jest podanie komó­rek macierzystych pozyskanych ze szpiku kostnego. Nie jest to jednak metoda idealna. W szpiku kostnym mamy przede wszystkim komórki krwiotwórcze, natomiast komórek macierzystych, tzw. mezenchymal­nych, mających największy i naj­bardziej wszechstronny potencjał regeneracyjny - stosunkowo niewiele. Dlatego też czasami trudno przewi­dzieć efekt końcowy u pacjenta.

Kolejnym sposobem na pozyskanie komórek macierzystych jest po­branie tkanki tłuszczowej. Caroli­na Medical Center wprowadziła terapie ortopedyczne przy użyciu autogennych komórek macierzy­stych, pozyskiwanych właśnie z tkanki tłuszczowej. Ich zastoso­wanie może przyspieszyć regene­rację uszkodzonych tkanek, ścię­gien i stawów nawet kilkakrotnie!

Jak to wygląda w praktyce?

Tkanka tłuszczowa, najczęściej z okolicy brzucha, pobierana jest przez chirurga plastyka z 2-4 niewielkich - półcentymetrowych nacięć. Taki pobrany tłuszcz prze­wożony jest do banku tkanek, gdzie oddzielane są komórki macierzyste od pozostałych tkanek. Również spośród komórek macierzystych "wybierane" są mezenchymalne komórki macierzyste. Im osoba młodsza, tym tych komórek będzie oczywiście więcej. Tak pobrane komórki mogą być podzielone na porcje i zamrożone, w celu wykorzystania ich nawet kilka lat później. Zdarza się, że pacjenci pobierają swoją tkankę tłuszczową, póki są jeszcze młodzi, i przechowują te komórki na później, na "czarną godzinę".

Tak więc w tej metodzie, w odróż­nieniu od innych metod z użyciem tkanki tłuszczowej – mamy na­prawdę kontrolę i wiedzę o tym, co faktycznie zostanie zastosowa­ne u pacjenta.

Komórki macierzyste są wykorzy­stywane nie tylko w ortopedii. Jak dotąd, skuteczne zastosowanie komórek macierzystych potwier­dzono w przypadku martwicy mię­śnia sercowego po zawale, udaru mózgu, próby odtworzenia in vitro fragmentów tkanek i narządów. Wykazano możliwości odtwarzania kości i chrząstki stawowej. Udo­wodniono również, że odpowiednie komórki macierzyste mogą różni­cować się w komórki podścieliska krwiotwórczego, kość, chrząstkę, komórki tłuszczowe, nerwowe, ko­mórki wątroby lub komórki mięśni.

Co pacjent powinien wiedzieć?

Pacjenci przede wszystkim powinni znać różnice, wady i zalety każdej z dostępnych na rynku metod sty­mulacji gojenia. Mogą rozpatrywać podjęcie zabiegu pod kątem trzech kry­teriów: inwazyjności pobrania – czynników wzrostu lub komórek macierzystych; stopnia stymulacji, jaki dana metoda może spowodo­wać w organizmie, oraz oczywiście ceny zabiegu. Zazwyczaj inwazyjność pobrania i potencjalne moż­liwości regeneracji, zainicjowane przez te komórki, rosną wprost proporcjonalnie do ceny. Warto ko­rzystać z wiedzy lekarzy, którzy już wcześniej stosowali metody stymu­lacji gojenia za pomocą komórek macierzystych. Zaufane placówki to takie, które posiadają stosowne pozwolenie Ministra Zdrowia.

Eksperyment czy metoda stara jak świat?

Definicję metody eksperymentalnej stosuje się do sytuacji całkowicie nie­zbadanych. Medycyna regeneracyj­na taką nie jest. Istnieje oczywiście pewna konsternacja wokół tematu komórek macierzystych. Powód jest taki, że bardzo często potocznie na­zywa się komórkami macierzystymi coś, co w rzeczywistości nimi nie jest (jak na przykład czynniki wzrostu).

Projekt start

W Carolina Medical Center prowadzone są obecnie badania w ramach projektu pt. "Wykorzystanie autologicznych mezenchymalnych komórek macierzystych w procesie regeneracji rekonstruowanego ścięgna Achillesa".

Projekt kierowany jest do osób dorosłych, u których rozpoznano lub u których występuje podejrzenie zerwania ścięgna Achillesa. Udział w projekcie oraz proces leczenia są całkowicie bezpłatne.

Więcej informacji na temat projektu jest dostępnych na stronie: www.carolina.pl/projekt-start.pl

Oceń artykuł

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów