Zastrzeżenia prawne

Michał Prokopowicz 01.04.2016

Prawa autorskie do niniejszej strony internetowej przysługują:

Eurozet Sp. z o.o.

ul. Żurawia 8

00-503 Warszawa

NIP: 526-002-61-86

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy KRS nr 14207

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Żaden utwór, w tym czytnik RSS, zamieszczony na niniejszej stronie internetowej nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

Użytkownicy strony publikują komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów właściciela strony, który nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych komentarzy.

Użytkownikom zabrania się publikowania treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, treści takie mogą być usuwane.

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest organizator - Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 5252208814, REGON: 017270730, KRS 0000042292, adres e-mail: chillizet@chillizet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od pon. do pt. w godz. 10:00 – 16:00. 

Od dnia 25 maja 2018 roku istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku a od dnia 25 maja 2018 roku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”[1]) a) w celu przeprowadzenia konkursu, prowadzenia komunikacji, wydania nagród, a także – w zakresie imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania – w celu opublikowania na liście zwycięzców znajdującej się stronie internetowej www.chillizet.pl., b) ustalania, dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu podmiotom biorącym udział w obsłudze konkursu, podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu nagrody lub uczestniczącym w ustalaniu, dochodzeniu lub zabezpieczaniu roszczeń.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu przez czas trwania konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego czy rachunkowości.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących uczestnika danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych. W przypadku żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnik nie będzie mógł kontynuować udziału w Konkursie. 

Od dnia 25 maja 2018 roku uczestnikowi konkursu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych, adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w nim lub odbioru nagrody  i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak otrzymania nagrody.

REGULAMIN RAMOWY KONKURSÓW

1. Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ramowe zasady organizacji konkursów na antenie Chillizet (dalej „Stacja”) bądź na stronie internetowej www.chillizet.pl (dalej „Strona Internetowa”).

2. Konkursy (zwane dalej „Konkursami”) są organizowane przez EUROZET Radio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000042292, NIP 525-22-08-814, REGON 017270730, wysokość kapitału zakładowego: 70 743 500,00 PLN PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W Konkursach mogą brać udział osoby fizyczne, z wyłączeniem: 

a) pracowników oraz współpracowników Organizatora, lub spółek powiązanych kapitałowo z Organizatorem;

b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursów;

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d) osób, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

 

1. Konkursy są organizowane i przeprowadzane na antenie Stacji bądź na Stronie Internetowej. Na antenie Stacji bądź na Stronie Internetowej będą ogłaszane zapowiedzi poszczególnych Konkursów. Każda zapowiedź będzie dotyczyła jednego i odrębnego Konkursu i będzie zawierała:

a) zasady Konkursu;

b) rodzaj oraz liczbę nagród i zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu;

c) nr telefonu, pod który należy zadzwonić (koszt rozmowy) lub wysyłać SMS (format wysłania SMS; elementy oraz ich kolejność oraz koszt wysłania SMS) lub adres e-mail pod który należy przesłać zgłoszenie o wskazanej treści lub formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.

2. Przystępując do udziału w danym Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w Regulaminie oraz w zapowiedzi danego Konkursu.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

1. Nagrodami w Konkursach będą nagrody szczegółowo określone w sposób wskazany w części B ust. 1 pkt b Regulaminu (dalej „Nagrody”). 

2. Każdy uczestnik danego Konkursu może wygrać w nim jedną nagrodę.

1. Warunkiem uczestnictwa w danym Konkursie jest spełnienie przez uczestnika danego Konkursu (dalej „Uczestnik”) wymagań określonych w zapowiedziach Konkursów, o których mowa w części B ust. 1 Regulaminu.

2. Zwycięzcą jest osoba wyłoniona zgodnie z zasadami, o których mowa w części B ust. 1 Regulaminu. 

3. Uczestnik z chwilą przystąpienia do Konkursu udziela nieodpłatnie Organizatorowi Konkursu licencji do korzystania z nadesłanych utworów tj. utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych obejmującej, bez ograniczeń terytorialnych na czas trwania Konkursu, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji założeń Konkursu oraz do informowania o Konkursie, w tym jego reklamy. Licencja, o której mowa powyżej, obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

a) każde utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym cyfrową, drukarską,

b) rozpowszechnianie utrwalonego utworu dowolną techniką, w tym cyfrową, drukarską,

c) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera,

d) publiczne wykonanie i publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie,

e) najem i użyczenie,

f) nadawanie za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie przez inną organizację telewizyjną, nadawanie w sieciach telekomunikacyjnych,

g) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym publikacja i dystrybucja poprzez Internet.

h) korzystania lub rozporządzania z opracowania utwory w zawiązku z Konkursem

4. Uczestnik Konkursu jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości zamieszkania jako Autora utworu, na wskazanych powyżej polach eksploatacji. 

5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przeprowadzenie z nim na żywo rozmowy na antenie Chillizet lub nagranie rozmowy z nim przeprowadzonej i wyemitowanie jej na antenie Chillizet. Rozmowa będzie dotyczyć Konkursu i utworu przesłanego przez danego Uczestnika i będzie wyemitowana na antenie Chillizet w trakcie trwania Konkursu. 

1. Nagrody będą wysyłane na adres wskazany przez Zwycięzcę Konkursu lub pozostawione do odbioru osobistego w siedzibie Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia danego Konkursu.

2. Zwycięzca zostanie poinformowany o sposobie odbioru Nagrody.

3. Nagrody przyznawane zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości nagrody w gotówce.

4. Organizator, w przypadku, gdy powstanie taki obowiązek, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), przed wydaniem Nagród zwycięzcom Konkursu, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu i zapowiedzi Konkursu (część B ust. 1 Regulaminu), a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

2. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

3. W celu uzyskania połączenia z Uczestnikiem jeśli będzie to stanowiło warunek udziału w Konkursie, prowadzący Konkurs będzie oczekiwał 5 (pięć) sygnałów, a w przypadku gdy numer będzie zajęty podejmie jeszcze jedną próbę połączenia. W przypadku włączenia się poczty głosowej lub braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (w szczególności brak zasięgu, wyłączony aparat, zgłoszenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki, jak również jakość połączenia uniemożliwiająca nawiązanie rozmowy przedstawiciela Organizatora z Uczestnikiem w audycji na żywo) Organizator nie będzie podejmował kolejnej próby skontaktowania się z Uczestnikiem. W wypadkach wątpliwych rozstrzygnięcie należy do Komisji Konkursowej.

4. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych w nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

5. Pytania w sprawie niedostarczenia wygranych Nagród należy przesyłać mailem na adres biuro@antyradio.pl

6. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

7. W przypadku Konkursów przeprowadzanych na Stronie Internetowej Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.

8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest organizator - Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 5252208814, REGON: 017270730, KRS 0000042292, adres e-mail: chillizet@chillizet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od pon. do pt. w godz. 10:00 – 16:00. 

Od dnia 25 maja 2018 roku istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku a od dnia 25 maja 2018 roku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”[1]) a) w celu przeprowadzenia konkursu, prowadzenia komunikacji, wydania nagród, a także – w zakresie imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania – w celu opublikowania na liście zwycięzców znajdującej się stronie internetowej www.chillizet.pl., b) ustalania, dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu podmiotom biorącym udział w obsłudze konkursu, podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu nagrody lub uczestniczącym w ustalaniu, dochodzeniu lub zabezpieczaniu roszczeń.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu przez czas trwania konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego czy rachunkowości.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących uczestnika danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych. W przypadku żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnik nie będzie mógł kontynuować udziału w Konkursie. 

Od dnia 25 maja 2018 roku uczestnikowi konkursu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych, adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w nim lub odbioru nagrody  i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak otrzymania nagrody.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Oceń artykuł

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.