"Zakochaj się w idei slow"

Redakcja 02.10.2018

"Zakochaj się w idei slow" 

REGULAMIN KONKURSU

„Zakochaj się w idei slow|!”

(dalej „Regulamin”)

A             Postanowienia ogólne.

1.            Konkurs „Zakochaj się w idei slow!” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042292, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 525-22-08-814 oraz numer statystyczny REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70 743 500,00 PLN (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.            Fundatorem nagrody w konkursie jest SLOW Sp. z o. o. ul. Dzielna 60 01-029 Warszawa (dalej „Fundator”).

3.            Z zastrzeżeniem ust 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4.            W  Konkursie nie mogą brać udziału:

a)            pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych kapitałowo z powyżej wymienionych;

b)           inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c)            osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d)           osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

B.            Czas trwania Konkursu.

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Radia Chillizet (dalej „Chillizet”) w terminie od dnia  31 października 2018 roku roku do dnia 42 października 2018 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”). W Czasie trwania Konkursu odbędzie się etap zgłoszeniowy (dalej „Etap zgłoszeniowy”) w terminie od 21 października 2018 roku do dnia 42 października 2018 do godziny 12:30. Finał w liczbie dwóch (dalej „Finał”) odbędą się w dniach 3 i 4 października 2018 rok o godzinie, 15.00 zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo W każdym Finale przyznana zostanie jedna nagroda. 

C.            Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

D.           Nagrody

1.            Nagrodami w Konkursie (dalej „Nagroda”) są:  2 vouchery, każdy upoważniający do zakupów podczas targów „SlowFashion 6” odbywających się w Warszawie w dniach 6-7 października w Centrum Praskim Koneser 6 2018 roku, każdy o wartości  500,00 zł (pięćset złotych) brutto.

E.            Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

1.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w czasie trwania Etapu zgłoszeniowego zdjęcia przedstawiającego uczestnika Konkursu w ubraniu wyrażającym ideę mody slow (dalej „Projekt”) poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres kultura@chillizet.pl z równoczesnym podaniem w treści wiadomości e-mail swoich danych osobowych w postaci: imienia oraz miejscowości zamieszkania (dalej: „Dane”) (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”). Osoba wysyłająca Zgłoszenie konkursowe czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).  

2.  Osoba dokonująca Zgłoszenia Konkursowego czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).   Ponadto Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Projektu a Projekt nie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

3.  Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Projektu do Konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z Projektu przez Czas Trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez wprowadzenie Projektu do pamięci komputera albo serwera Organizatora, licencja obejmuje wykorzystanie  Projektu, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie Projektu  oraz poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. Zwycięzca Konkursu zezwala na nieingerujące w merytoryczną treść Projekt, zmiany graficzne pozwalające na prezentację Projektu na Stronie Internetowej.

4.  Uczestnik jednocześnie zezwala Organizatorowi na opublikowanie jego danych osobowych jako autora Projektu w postaci: imienia i miejscowości zamieszkania na antenie Chillizet.

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Danych uczestników Konkursu podanych w nadesłanych zgłoszeniach.

6. Ogłoszenie Zwycięzców Nagród nastąpi podczas Finałów na antenie Chillizet. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej w wiadomości e-mailowej.

7.   Organizator zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody za dany Projekt, na Organizatora przechodzą majątkowe prawa autorskie do danego Projektu na następujących polach eksploatacji:

a)            w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)           w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)            w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

d)           w zakresie rozporządzania i korzystania z opracowania Projektu.

8.  Komisja konkursowa podczas trwania Etapu zgłoszeniowego spośród wszystkich nadesłanych w nim Zgłoszeń Konkursowych, kierując się oceną pomysłowości i kreatywności wybierze do każdego Finału 1 Zgłoszenie Konkursowe, którego autor otrzyma Nagrodę (dalej „Zwycięzca”).

9.            Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcą e-mailowo z prośbą o przekazanie danych, tj. imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu zamieszkania(dalej „Dane”) w celu wydania Nagrody.

F.            Odbiór Nagród.

1.            Odbiór nagród następuje osobiście w siedzibie Organizatora, w terminie nie później niż do dnia 5 października 2018 roku w godz. 9.00 – 17.00

2.            Nagroda przyznana Zwycięzcy nie może być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.

G.           Postanowienia końcowe.

1.            Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

2.            Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursów jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w związku z Konkursem. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

3.            Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

4.            Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

5.            Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

6.            Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.chillizet.pl

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest organizator - Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, NIP: 5252208814, REGON: 017270730, KRS 0000042292, adres e-mail: chillizet@chillizet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od pon. do pt. w godz. 10:00 – 16:00.

Od dnia 25 maja 2018 roku istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku a od dnia 25 maja 2018 roku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO” ) a) w celu przeprowadzenia konkursu, prowadzenia komunikacji, wydania nagród, a także – w zakresie imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości zamieszkania – w celu opublikowania na liście zwycięzców znajdującej się stronie internetowej www.chillizet.pl., b) ustalania, dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu podmiotom biorącym udział w obsłudze konkursu, podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu nagrody lub uczestniczącym w ustalaniu, dochodzeniu lub zabezpieczaniu roszczeń.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu przez czas trwania konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, np. wynikających z przepisów prawa podatkowego czy rachunkowości.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących uczestnika danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych. W przypadku żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnik nie będzie mógł kontynuować udziału w Konkursie.

Od dnia 25 maja 2018 roku uczestnikowi konkursu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych, adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w nim lub odbioru nagrody  i jest dobrowolne. Konsekwencją braku ich podania jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak otrzymania nagrody.

Oceń artykuł

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów