Regulamin konkursu "Pokaz specjalny filmu Last Christmas"

Weronika Domoradzka 13.11.2019
Regulamin konkursu "Pokaz specjalny filmu Last Christmas"
Fotografia: ---

Regulamin konkursu "Pokaz specjalny filmu Last Christmas"

 

REGULAMIN KONKURSU

POKAZ SPECJALNY FILMU LAST CHRISTMAS

(dalej „Regulamin”)

 

A     Postanowienia ogólne.

 

 1. Konkurs „POKAZ SPECJALNY FILMU LAST CHRISTMAS” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042292, posiadającą NIP 5252208814, REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 70.743.500 zł (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

 1. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych posiadające konto na portalu społecznościowym Facebook.

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a)              pracownicy oraz współpracownicy Organizatora  lub spółek powiązanych kapitałowo;

b)             inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c)          osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

d)            osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

 

B.            Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na profilu Chillizet - @chillizet, prowadzonym w portalu społecznościowym „Facebook” dostępnym pod domeną www.facebook.com (dalej  „Portal”),  w dniach od 14 listopada do 18  listopada 2019 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”). W Czasie trwania Konkursu odbędzie się etap zgłoszeniowy (dalej „Etap zgłoszeniowy”) na Portalu w terminie od dnia 14 do dnia 18 listopada 2019 do godziny 9:00  roku, zaś finał – (dalej „Finał”) w którym zostaną ogłoszeni zwycięzcy odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 roku na Portalu w godzinach 10:00 – 15:00.

 

C.            Komisja Konkursowa.

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

D.            Nagrody.

 

 1. Nagrody w Konkursie:

a) podwójne zaproszenie na specjalny pokaz filmu „Last Christmas”, który odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 roku o godzinie 18:30 w Kinie Atlantic w Warszawie. „Nagroda”). Nagroda nie obejmuje dojazdu. Organizator przyzna 5 Nagród

 

 1. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział tylko jeden raz i wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie. 

 

E.            Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym na profilu Chillizet - @chillizet na Portalu odpowiedzi na zadanie konkursowe: Last Christmas to moja ulubiona świąteczna piosenka, ponieważ…?  (dalej „Projekt”) oraz zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Prawidłowe wykonanie Projektu w czasie trwania Etapu zgłoszeniowego stanowi zgłoszenie konkursowe (dalej „Zgłoszenie konkursowe”). Osoba wysyłająca Zgłoszenie konkursowe czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) oraz jednocześnie oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem.  

 

 1. Przesyłając Projekt Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Projektu. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

 

 1. Spośród przesłanych w Czasie trwania Konkursu Zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa, kierując się pomysłowością i kreatywnością wybierze pięć Zgłoszeń konkursowych, których autorzy otrzymają Nagrodę  (dalej „Zwycięzca”). Organizator wskaże Zwycięzców poprzez zamieszczenie odpowiedzi pod ich komentarzami. Odpowiedź Organizatora będzie zawierała informacje o wygranej oraz prośbę o kontakt z Organizatorem.

 

F.            Prawa autorskie.

 

 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie Projekty, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zgodami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.
 2. Przesyłając Projekt Uczestnik i oświadcza, że:

a)              przysługują mu prawa autorskie do każdego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Projekcie w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu przez Uczestnika, w tym w szczególności udzielenia licencji, o której mowa w ust. 3 i 4 poniżej;

b)              zgłoszony przez niego Projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich;

c)              przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do Projektu nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawem osób trzecich;

d)              w przypadku utrwalenia wizerunku osób trzecich w Projekcie dysponuje on pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono w pracy konkursowej, a w przypadku dziecka jest rodzica lub opiekuna, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku takiej osoby w ramach Projektu w sposób określony w pkt F, a także na żądanie Organizatora doręczy skan lub oryginał oświadczenia dotyczącego zgody na rozpowszechnienie wizerunku.

W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa powyżej okażą się nieprawdziwe, Uczestnik, zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

 1. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Projektu do Konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z Projektu w okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników, bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem, na następujących polach eksploatacji:

a)              wprowadzenie Projektu do pamięci komputera albo serwera Organizatora,

b)              wykorzystanie Projektu, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu,

c)              publiczne udostępnianie Projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie (w szczególności, ale nie wyłącznie, na stronie internetowej www.chillizet.pl),

 1. Korzystanie z Projektów na polach eksploatacji określonych w ust. 3 lit. a. – c. powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym, jako część dzieła zbiorowego, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. Uczestnik zezwala Organizatorowi i podmiotom upoważnionym do tego przez Organizatora na przeróbki, adaptacje, zmianę i inne dostosowywanie Projektu do potrzeb Organizatora.
 2. Niniejsza licencja zostaje udzielona na okres 1 roku od dnia dokonania Zgłoszenia konkursowego.
 3. Uczestnik zobowiązuje się, że w okresie obowiązywania licencji prawa o których mowa w pkt F ust. 3 nie zostaną przeniesione na osoby trzecie.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich utworów wykorzystywanych w ramach Projektu. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Projektu, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich.

G.            Odbiór Nagród.

 

 1. Nagroda zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Zwycięzcę w wiadomości prywatnej do Organizatora. Warunkiem odebrania Nagrody w terminie umożliwiającym uczestnictwo w pokazie specjalnym jest podanie adresu e-mail niezwłocznie po ogłoszeniu Zwycięzcy, tak aby możliwe było jak najszybsze nadanie wiadomości z Nagrodą.

 

 

 1. Nagrody przyznane Zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.

 

 

 

I.             Postanowienia końcowe.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

 

 1. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 1. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

a)              połączenie z siecią Internet,

b)              przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na Portalu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani popierany przez Portal.

 

 1. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Portal nie ponosi wobec niego żadnej odpowiedzialności z tytułu jego udziału w Konkursie.

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Eurozet Radio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator”), adres: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, KRS 0000042292, adres e-mail: chillizet@chillizet.pl, dyżury techniczne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu: iodo@eurozet.pl.

 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) w następujących celach, w oparciu
o następujące podstawy prawne oraz przez następujący okres:

 

CELE PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
przeprowadzenie konkursu (obsługi zgłoszeń do konkursu w tym wyłonienia zwycięzców konkursu), obsługa zwycięzców konkursu, w tym publikacji wyników konkursu, ogłoszenia zwycięzcy, wydania nagrody, publikacji wizerunku, obsługi osób towarzyszących zwycięzcy, obsługi reklamacji dotyczących konkursu) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu, i kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wypełnienie obowiązków podatkowych i prowadzenia rachunkowości, związanych z obsługą zwycięzców konkursu

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

 

przez czas trwania konkursu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

 

marketingowe, analityczne, archiwalne oraz statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu i następnie kolejne 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu lub do momentu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
obrona przed roszczeniami (ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) przez czas trwania konkursu, a po zakończeniu konkursu przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń, w szczególności w zakresie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz roszczeń z tytułu nieuczciwej praktyki rynkowej oraz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, oraz do czasu zakończenia ewentualnego postępowania w tym zakresie;

 

Odbiorcami danych mogą być: podmioty z grupy kapitałowej Administratora, podmioty związane
z organizacja konkursu: kurier, Poczta Polska, ubezpieczyciele, usługodawcy, którzy wykonują na rzecz Administratora usługi w zakresie doradztwa prawnego lub podatkowego. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie oraz nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym). Konsekwencją braku podania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody. Możliwość przetwarzania danych przez administratora adekwatnie do treści regulaminu konkursu, jest warunkiem uczestnictwa w konkursie lub odbioru nagrody a brak możliwości ich przetwarzania przez administratora oznacza brak możliwości uczestniczenia w konkursie lub brak możliwości otrzymania nagrody.

 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje gdy:

(1) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której się znalazłaś/eś

lub

(2) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Oceń artykuł

Komentarze

Przeczytaj więcej

Więcej newsów