27.11.2017 11:47

Konkurs na zwycięzcę chilloutowego plebiscytu

Regulamin konkursu. 

Konkurs na zwycięzcę chilloutowego plebiscytu

 

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs na zwycięzcę chilloutowego plebiscytu

(dalej „Regulamin”)

 

A    Postanowienia ogólne.

 

  1. Konkurs „Konkurs na zwycięzcę chilloutowego plebiscytu” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Eurozet Radio Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042292, posiadającą NIP 5252208814, REGON 017270730, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (dalej „Organizator”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

     2.Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

 

     3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej w Konkursie mogą brać udział osoby posiadające konto na portalu Facebook:

       a) pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

       b) osoby niepełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą swoich opiekunów prawnych.

      4. W Konkursie nie mogą brać udziału:

      a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Fundatora lub spółek powiązanych kapitałowo z powyżej wymienionymi;

      b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

      c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym,     zstępnym, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

      d) osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Konkursu, wygrały, w wyniku udziału w konkursach organizowanych przez Organizatora, nagrody o łącznej wartości brutto przekraczającej średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do ostatniego kwartału.

 

B.        Czas trwania Konkursu.

 

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na portalu Facebook na profilu Radia Chillizet (dalej „Strona Internetowa”) w dniach od 27 listopada 2017 roku do dnia 1 grudnia 2017 roku (dalej: „Czas trwania Konkursu”).Ogłoszenie wyników nastąpi w finałach (dalej „Finał”). Każdego dnia w Czasie trwania Konkursu odbędzie się jeden Finał po godzinie 15:00 poprzez publikację wyników pod postem konkursowym oraz przesłanie prywatnej wiadomości do zwycięzców na portalu Facebook.

 

C.        Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

D.        Nagrody.

 

  1. Nagrodami w Konkursie (dalej „Nagrody”) jest:

     a)      5 (pięć) zestawów gadżetów od Chillizet, w skład każdego wchodzi: nerka, kuvek oraz słuchawki[AM1] .

 

     b) Każdy uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

 

E.         Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu.

 

      1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie poprzez prywatną wiadomość za pośrednictwem portalu Facebook swojego zdania na temat: „Kto według Ciebie wygra chilloutowy plebiscyt i uzasadnić swój wybór” (dalej „Projekt”) oraz zaakceptowanie Regulaminu Konkursu (dalej „Zgłoszenie konkursowe”). Osoba wysyłająca Zgłoszenie konkursowe czyni to we własnym imieniu i staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).   Zgłoszenia konkursowe mogą być dokonywane w Czasie trwania Konkursu.

 

      2. Przesyłając Projekt Uczestnik oświadcza i potwierdza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do nadesłanego Projektu. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa powyżej okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.

 

      3. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że równocześnie ze zgłoszeniem Projektu do Konkursu udziela nieodpłatnej licencji Organizatorowi do korzystania z Projektu w okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników,  bez ograniczeń terytorialnych na potrzeby związane z Konkursem poprzez wprowadzenie Projektu do pamięci komputera albo serwera Organizatora, licencja obejmuje wykorzystanie  Projektu, w tym w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu każdą techniką, w tym m.in., zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także publiczne rozpowszechnianie Projektu  oraz poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. Zwycięzca Konkursu zezwala na nieingerujące w merytoryczną treść Projektu, zmiany graficzne pozwalające na prezentację Projektu na Stronie Internetowej.

 

4. Spośród przesłanych w Czasie trwania Konkursu Zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa, kierując się pomysłowością i kreatywnością do każdego Finału wybierze po jednym Zgłoszeniu konkursowym,  którego autor otrzyma Nagrodę  (dalej „Zwycięzca”). Dla uniknięcia wątpliwości, do każdego Finału będą uwzględniane Zgłoszenia Konkursowe nadesłane od momentu rozpoczęcia Etapu zgłoszeniowego do godz. 15:00 w dniu w którym odbywa się dany Finał.

 

5. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w Finałach zgodnie z pkt. B Regulaminu.

 

6. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami najpóźniej w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku poprzez przesłanie prywatnej wiadomości do Zwycięzców.

 

7. Jeżeli w wyżej opisany sposób nie zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody, Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

F.         Odbiór Nagród.

 

  1. Odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Organizatora, w sposób wskazany przez Organizatora lub też Nagroda ta zostanie wysłana do zwycięzców Konkursu pocztą na adres wskazany przez te osoby zgodnie z pkt. E 8 Regulaminu, w terminie do dnia 5 kwietnia 2017 roku

 

     2. Nagrody przyznane Zwycięzcom nie mogą być zamienione na inne nagrody rzeczowe ani też nie będzie możliwości wypłaty równowartości Nagrody w gotówce.

 

G.        Postanowienia końcowe.

  1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub warunków wynikających z przepisów prawa powoduje wykluczenie danego uczestnika z Konkursu.

 

      2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

     3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane, a Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

     4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 

     5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie plików Cookies do tych czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją na komputerze Uczestnika i umożliwiają identyfikację komputera.

 

    6. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.

 

    7. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

a) połączenie z siecią Internet,

b) przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies.

 

     8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników na stronie internetowej www.chillizet.pl w zakładce KONKURSY oraz w siedzibie Organizatora.

     9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani popierany przez serwis społecznościowy Facebook.

 

     10. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że portal społecznościowy Facebook nie ponosi wobec niego żadnej odpowiedzialności z tytułu jego udziału w Konkursie.